• Startpagina
 • Gebruiksvoorwaarden Michelin Center for Training and Information

Gebruiksvoorwaarden Michelin Center for Training and Information

Michelin in de Benelux biedt via haar trainingscentrum zowel Face-to-Face trainingen als online trainingen aan. Deze juridische kennisgeving stelt de voorwaarden vast waaronder Michelin de site van het Michelin Trainingscentrum Benelux alsmede de website voor e-learning aan u ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang heeft tot deze sites en deze sites mag gebruiken. Het raadplegen van de sites is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. Door de sites te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt u deze juridische kennisgeving en stemt u in met de praktijken van Michelin op het vlak van gebruik van persoonsgegevens.

1. Definities

De in deze voorwaarden gebruikte termen hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld:

 • Michelin: Michelin als bedrijf, met hoofdvestiging in Clermont-Ferrand in Frankrijk
 • Michelin Benelux: Michelin Nederland N.V gevestigd te ‘s Hertogenbosch en S.A. Michelin BeLux N.V. te Zellik
 • Michelin Trainingscentrum Benelux: De afdeling van Michelin Belux N.V. gevestigd te Zellik (België) die belast is met de planning en organisatie van trainingen in de Benelux, zowel face-to-face als e-learning
 • Contactpersoon bij Michelin: Uw Michelin Account Manager
 • Inschrijver:
  • Degene die een user ID en password heeft om deelnemers in te schrijven voor face-to-face trainingen en E-Learnings via de website www.cefm.fr
 • Deelnemer: Een persoon die is ingeschreven voor:
  • Een face-to-face training of een E-Learning via de website van het Michelin Trainingscentrum Benelux  
 • Contactpersoon: Persoon waar Michelin contact mee kan opnemen voor vragen, opmerkingen en informatie betreffende trainingen
 • Website(s) Michelin Trainingscentrum Benelux: hiermee wordt bedoeld zowel de website van het trainingscentrum www.cefm.fr, tenzij anders vermeld

2. Inschrijvingen / aankopen

A) Face-to-Face trainingen

Online inschrijven van deelnemers voor trainingen die het Michelin Trainingscentrum organiseert is mogelijk indien u beschikt over een user ID en een password.

Op aanvraag kan men een user ID en password krijgen waarmee inschrijvingen gedaan kunnen worden. Alleen  een eigenaar, manager of een een medewerker van personeelszaken kan een user ID en password krijgen en hij of zij kan inschrijvingen doen voor meerdere vestigingen.

Wachtwoorden zijn persoonlijk en dienen vertrouwelijk te blijven. Indien een derde persoon op de hoogte is van een wachtwoord voor één van de websites van het Michelin Trainingscentrum en de account-eigenaar heeft hiervan kennis, dan dient de account-eigenaar het Michelin Trainingscentrum Benelux hierover te informeren. Schade die voortvloeit uit het niet melden van oneigenlijk gebruik door een derde zal worden doorbelast aan de account–eigenaar.

Online inschrijvingen geschieden door per training een inschrijvingsformulier online in te vullen en deze te registreren. Voor inschrijving ziet u o.a. de doelgroep, de inhoud en de prijs en u accepteert deze prijs door de inschrijving te doen. De inschrijver ontvangt na registratie een automatische bevestiging per email met daarin een link naar de online training. De inschrijver is, indien nodig, verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de deelnemer en de manager voor het volgen van de opleiding.

Indien u bij vergissing een deelnemer heeft ingeschreven of bij vergissing een deelnemer op een verkeerde training heeft ingeschreven, dan kunt u een wijziging aanvragen via uw contactpersoon bij Michelin of rechtstreeks bij het Michelin trainingscentrum. Normale wijzigingsregels en -kosten zijn hierop van toepassing.

B) E-learning website

Na goedkeuring van de inschrijving door Michelin ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met daarin een link naar de e-learning website en de aangekochte training is vanaf dat moment 10 weken beschikbaar. Na die 10 weken vervalt het recht op de training.

De factuur van de aankoop van de e-learning training wordt na afloop van iedere maand naar de (werkgever van) de deelnemer gestuurd, zoals geregistreerd bij “Persoonlijke gegevens”.

Indien u bij vergissing een e-learning training heeft aangekocht, dan kunt u binnen 3 werkdagen na de inschrijving een annulering aanvragen via uw contactpersoon bij Michelin of via trainingBNL@michelin.com. De annulering wordt door Michelin geaccepteerd zolang er geen enkele activiteit in de training heeft plaatsgevonden. Normale wijzigingsregels en -kosten zijn hierop van toepassing.

3. Facturatie

A) Face-to-Face trainingen

De prijs (exclusief BTW) voor deelname aan de verschillende trainingen is vermeld in de trainingsbrochure en op de website. In de maand na de training ontvangt (de werkgever van) de deelnemer(s) een factuur met de kosten die het Michelin Trainingscentrum Benelux doorbelast. Michelin factureert op het klantnummer dat behoort bij de inschrijver en dat te vinden is in het profiel van de inschrijver.

Indien een training uit een serie bestaat van meerdere, niet aaneensluitende trainingsdagen, dan wordt de training gefactureerd in de maand na afloop van de eerste trainingsdag.

De kosten voor het annuleren van een deelnemer aan een standaard groepstraining:

- In geval van annulering langer dan 2 weken voor aanvang van de training is men 95 EUR per annulering verschuldigd aan Michelin

- In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is men het volledige trainingsbedrag verschuldigd aan Michelin

De kosten voor het wijzigen van een trainingsdatum:

- In geval van wijziging langer dan 2 weken voor aanvang van de training is men geen kosten verschuldigd

- In geval van wijziging binnen 2 weken voor aanvang van de training is men 95 EUR per wijziging verschuldigd aan Michelin

Indien een deelnemer niet komt opdagen bij een training zal Michelin het volledige trainingsbedrag doorbelasten

De kosten voor het annuleren van een klantspecifieke training:

- In geval van annulering langer dan 2 weken voor aanvang van de training is men 200 EUR per annulering verschuldigd aan Michelin

- In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is men het volledige trainingsbedrag verschuldigd aan Michelin

B) E-learning website (www.trainingbenelux.michelin.com):

De prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een e-learning training staat vermeld bij de navigatieknop “trainingen” . U ziet per training het leerdoel, de inhoud, de duur en de kosten.

In de maand na de aankoop ontvangt (de werkgever van) de deelnemer(s) een factuur met de kosten die het Michelin Trainingscentrum Benelux doorbelast. Michelin factureert op het klantnummer dat hoort bij de deelnemer zoals geregistreerd bij “Persoonlijke gegevens”. Het is de verantwoordelijkheid van de aankoper van de e-learning training dat hij de aankoop vooraf heeft overlegd met zijn werkgever en akkoord heeft voor de aankoop.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Toegang tot de websites
Michelin streeft ernaar de sites toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. De toegang tot de websites kan tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, actualisering of om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, teneinde een optimale werking van de sites te waarborgen. Michelin tracht dit onderhoud zoveel mogelijk buiten piekuren te doen en tot een minimum te beperken. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u uit voort kunnen vloeien. In geen geval kunnen medewerkers van Michelin die op de sites vermeld worden, aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of voor enigerlei nadeel van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de sites of van informatie op de sites.

4.2 Annulering van trainingen
Michelin behoudt het recht om face-to-face trainingen te annuleren indien het minimale aantal deelnemers niet is behaald en in geval van overmacht. Michelin is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het annuleren van trainingen.

4.3 Onbevoegde inschrijving
Michelin is niet aansprakelijk voor onbevoegde inschrijving voor deelname aan face-to-face trainingen en e-learning en/of frauduleuze handelingen gepleegd door contactpersonen. De persoon die onbevoegde acties uitvoert of frauduleuze handelingen pleegt, is aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele materiële en financiële schade die hieruit voortvloeit.

4.4 Links naar websites van derden
Websites van Michelin kunnen links bevatten naar sites van derden. Michelin heeft geen controle over deze sites en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor hun privacypraktijken of hun inhoud. Wij verzoeken u te informeren naar het beleid van deze sites inzake gegevensbescherming, alvorens ze te gebruiken of er persoonsgegevens achter te laten.

4.5 Beveiliging
Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties via haar websites. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerapparatuur te beschermen.

4.6 Ongevallen

Michelin treft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongevallen tijdens trainingen te voorkomen. Michelin kan enkel aansprakelijk worden geacht voor schuld-geïnduceerd letsel en schade aan personen en eigendommen, voor zover deze werden veroorzaakt met opzet of door grove nalatigheid van Michelin-medewerkers. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade ten gevolge van ongevallen of verlies van eigendommen, die plaatsvinden tijdens een training. Voor de verplaatsing van en naar een trainingslocatie is alleen de deelnemer verantwoordelijk.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, beelden, logo’s, video's en geluid) en de vorm van al deze elementen en van de site zelf zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is het exclusieve eigendom van de uitgever. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud op welke wijze dan ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die hieronder vermeld staan:

- Het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist voor niet-commerciële doeleinden en te goeder trouw en met nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Michelin.

- Wanneer gebruik wordt gemaakt van een downloadfunctionaliteit die door de website beschikbaar is gemaakt.

6. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing indien de inschrijver en de deelnemer zijn gevestigd in Nederland. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing indien de inschrijver en de deelnemer zijn gevestigd in België en/of het Groothertogdom Luxemburg. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter te Brussel. Het VN-koopverdrag is in deze niet van toepassing. 8 Wijzigingen Michelin behoudt zich het recht voor de inhoud van de websites en inhoud van de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid of de activiteiten van het Michelin Trainingscentrum op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren of te beëindigen.

Eventuele wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd en zullen van kracht worden bij deze publicatie. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de websites kunt u zich wenden tot:

Michelin Trainingscentrum Benelux

TrainingBNL@michelin.com
+32 2 274 42 17

 

Gebruiksvoorwaarden Michelin Center for Training and Information Benelux

November 2018

Michelin Nederland N.V. Michelin BeLux N.V.